Dr hab. inż. Paweł Skruch jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na którym w 2001 r. ukończył studia magisterskie. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka uzyskał z wyróżnieniem w 2006 r., a stopień doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie naukowej uzyskał w roku 2016. Obecnie jest pracownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta i członkiem Zespołu Systemów Dynamicznych i Teorii Sterowania kierowanego przez prof. dr. hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego. Dodatkowo, dr hab. inż. Paweł Skruch kieruje Działem Badań i Rozwoju w Centrum Technicznym Delphi w Krakowie, który zajmuje się algorytmami sterowania dla systemów aktywnego bezpieczeństwa, systemów wspomagania kierowcy oraz pojazdów autonomicznych. Dr hab. inż. Paweł Skruch razem z dr. inż. Markiem Długoszem byli w roku 2014 inicjatorami utworzenia laboratorium pojazdów autonomicznych AGH-Delphi. Od 2014 sprawują oni również opiekę nad kołem naukowym INTEGRA. Ponadto, dr hab. inż. Paweł Skruch jest członkiem Rady Fundacji Inżynierii Systemów oraz regularnym członkiem polskiego oddziału organizacji INCOSE. Jest on autorem i współautorem 2 monografii oraz ponad 80 prac naukowych (11 rozdziałów w książkach o charakterze monograficznym, 26 artykułów w czasopismach, 52 referatów konferencyjnych). Był on także opiekunem 23 prac magisterskich i 21 prac inżynierskich. Zainteresowania naukowe dr. hab. inż. Pawła Skrucha dotyczą teorii sterowania, systemów dynamicznych, automatyki pojazdowej, modelowania i symulacji komputerowej oraz teorii testowania i weryfikacji systemów automatyki.

Systemy sterowania w samochodach częściowo i w pełni zautomatyzowanych 

Abstrakt: Referat koncentruje się na kluczowych elementach systemów sterowania, które są aktualnie stosowane w samochodach częściowo zautomatyzowanych i takich, które będą wykorzystywane w samochodach w pełni zautomatyzowanych, czyli samochodach autonomicznych. Przez samochód autonomiczny należy rozumieć pojazd, który jest zdolny do wykrywania i interpretacji otoczenia w celu poruszania się bez udziału człowieka. Najwyższy poziom automatyzacji jazdy zakłada, że wszystkie czynności, które podczas jazdy wykonuje kierowca, mogą zostać zastąpione przez odpowiedni układ sterowania. W tym kontekście, samochód autonomiczny można traktować jako system automatyki działający w pętli sprzężenia zwrotnego.Wartością zadaną dla tak zdefiniowanego układu regulacji jest stan samochodu określony dla docelowego miejsca, w którym samochód powinien się znaleźć rozpoczynając jazdę z zadanego stanu początkowego. Samochód podczas jazdy oddziałuje na inne samochody w ruchu ulicznym, elementy infrastruktury drogowej oraz pozostałych uczestników ruchu, tzn. pieszych, rowerzystów, zwierzęta, itp. Zestawy czujników dostarczają danych na temat otaczającej samochód rzeczywistości w obszarze określonym przez ich pole widzenia. Dane te, po wstępnej obróbce, są wykorzystywane do detekcji obiektów otaczających samochód. Dane pochodzące z różnych typów czujników są ze sobą łączone w celu podniesienia poziomu wiarygodności wykrytych obiektów z otoczenia samochodu. W oparciu o wykryte obiekty tworzony jest model otoczenia samochodu, za pomocą którego jest możliwa analiza aktualnej sytuacji, w której znajduje się samochód i zaplanowanie trajektorii pojazdu do zadanego stanu docelowego. Oprócz modelu otoczenia istotną rolę w samochodach w pełni zautomatyzowanych pełni model kierowcy, za pomocą którego można wyznaczyć charakterystyki sterowania elementami wykonawczymi pojazdu w taki sposób, aby dynamika ruchu pojazdu była jak najbardziej zbliżona do sytuacji, w którym pojazdem kieruje manualnie człowiek. Modele kinematyki i dynamiki samochodu są niezbędne do doboru nastaw regulatorów odpowiedzialnych za wyznaczanie trajektorii ruchu pojazdu oraz jego stabilizację. Należy podkreślić, że ze względu na specyfikę branży motoryzacyjnej wprowadzenie jazdy w pełni autonomicznej nie nastąpi z dnia na dzień, lecz w miarę rozwoju technologii. Systemy sterowania już istniejące na rynku są stopniowo rozwijane i ich funkcjonalność będzie zmierzać w kierunku przejęcia całościowej kontroli nad pojazdem.